A Muraszombati Szociális Fejlesztési Intézet, szociális vállalkozás, főszékhely: Prešernova ulica 70, 9000 Murska Sobota-Muraszombat, cégjegyzékszám: 2295202000, adószám: 77624688 (a továbbiakban: Szolgáltató), a szolgáltatásait igénybe vevő egyének (Ügyfelek) és más személyek magánéletének védelme érdekében, akiknek adatait kezeli (a továbbiakban együttesen: Érintettek), az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.), valamint a személyes adatok védelméről szóló törvény (módosításokkal és kiegészítésekkel) rendelkezéseinek megfelelően jelen Adatvédelmi szabályzatban ismerteti a személyes adatokra vonatkozó adatvédelmi politikáját, felsorolja a személyes adatok típusait, tárolásuk határidejét, célját és az Érintettek saját személyes adataikkal és kezelésükkel kapcsolatos jogait, és ezzel kiegészíti a Muraszombati Szociális Fejlesztési Intézet, szociális vállalkozás, Általános Szerződési Feltételeit. Az ÁSZF mindazon esetekre vonatkoznak, amikor a Muraszombati Szociális Fejlesztési Intézet, szociális vállalkozás, az Érintettek személyes adatainak kezelőjeként jár el.


A személyes adatok kezelése

A Szolgáltató az Érintettek személyes adatait a törvény, a szerződés, legitim érdek és/vagy az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezeli.

A Szolgáltató a szolgáltatásnyújtás érdekében az Ügyfelek alábbi adatait kezeli: a természetes személyek vezeték- és keresztneve/a jogi személyek cégneve és cégformája, az Érintett címe/székhelye és kapcsolattartási telefonszáma, az Érintett kívánságára akadémiai, tudományos vagy szakmai címe, honlapcíme és egyéb elérhetőségei, e-mail címe, a természetes személy adószáma, a jogi személy adószáma és cégjegyzékszáma, számlázási címe, ha eltér az állandó lakóhely címétől (utca ill. település – házszám, irányítószám, város), az Érintettek bankszámlaszáma, az Ügyfél befizetése alapján további egyéb adatok, ha az Érintett úgy kívánja és ezzel nem sérti harmadik személyek jogát.

Az előbbi bekezdésben nevezett személyes adatokat a Szolgáltató a szolgáltatás teljes árának megtérítéséig kezeli és tárolja. Ha az adóügyi jogszabályok úgy rendelkeznek, akkor bizonyos adatok a 10 éves tárolási idő leteltéig lesznek tárolva.

A Szolgáltató az Érintettek egyértelmű hozzájárulása alapján, legfeljebb 10 évig gyűjti, tárolja, használja és szegmentálja azok vezeték- és keresztnevét, címét, e-mail címét, kapcsolattartási telefonszámát és vevőszámát, forgalmi adatait, helyadatait (melyek nem azonosak a forgalmi adatokkal), (i) a kínálatáról és kedvezményeiről, valamint az esetleges új szolgáltatásairól szóló célzott,  SMS és MMS üzeneteken, e-maileken, leveleken, telefonon keresztül történő tájékoztatás céljából; és/vagy (ii) a Szolgáltató vagy a partnercégével közösen szervezett nyereményjátékokról szóló, SMS és MMS üzeneteken, e-maileken, leveleken, telefonon keresztül történő tájékoztatás céljából; és/vagy (iii) az ügyfélelégedettségre és a Szolgáltató egyéb szolgáltatásaira vonatkozó felmérések céljából SMS és MMS üzeneteken, e-maileken, leveleken, telefonon keresztül. A jelen bekezdésben nevezett személyes adatokat a Szolgáltató az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig, illetve az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig tárolja és használja.

A Szolgáltató jogos érdeke, hogy az Érintettek személyes adatait szolgáltatásainak javítása, igényeikhez való igazítása, módosítása, személyre szabása vagy más módon való továbbfejlesztése, a csalások felismerése és megakadályozása, a Szolgáltató honlapja biztonságának javítása, az Érintettek érdekeit szolgáló üzenetek küldése, valamint a marketing kommunikáció hatékonyságának elemzése céljából használja.


Az adatok továbbítása harmadik személyek részére

Ha a Szolgáltató szerződéses kötelezettségeinek teljesítése úgy kívánja, akkor a Szolgáltató az Érintettek személyes adatait jogosult külső szolgáltatók és szállítók részére továbbítani, beleértve a Szolgáltató kapcsolt vállalkozásait is. A jelen bekezdésben nevezett harmadik személyek szerződést kötnek a Szolgáltatóval a személyes adatok kezeléséről.


Az Érintettek jogai

Jelen cikkely az Érintetteknek az adatkezelővel szembeni, a hatályos jogszabályok és jelen ÁSZF által meghatározott jogait foglalja össze. Egyes jogok olyan sajátságokra vonatkoznak, melyekre jelen összefoglaló nem tér ki és amelyeket a Törvényi alapok tartalmazzák. A hatályos jogszabályok és a jelen ÁSZF által meghatározott feltételek teljesülése esetén az Érintett jogosult (a) a személyes adataiba való betekintésre; (b) személyes adatai helyesbítésére, (c) törlésére, (d) az adatkezelés korlátozására, (e) a bizonyos célú adatkezeléssel szembeni kifogásra, (f) az adathordozhatóságra, (g) panaszok felügyeleti hatósághoz való benyújtására, (h) az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonására.

Betekintés

Az Érintett jogosult engedélyezni vagy elutasítani személyes adatainak kezelését, és abban az esetben, ha engedélyezi, akkor jogosult betekinteni személyes adataiba, valamint bizonyos további információkba. A további információk az adatkezelés céljának részleteit, a kezelt személyes adatok kategóriáit, és a személyes adatokat megszerző adatkezelők körét tartalmazzák. Amennyiben ez nem érinti harmadik személyek jogait és szabadságait, akkor a Szolgáltató az Érintett rendelkezésére bocsátja személyes adatainak másolatát.

Helyesbítés

Az egyén jogosult pontatlan személyes adatainak helyesbítésére és – ha ez nem ütközik az adatkezelés céljával – a hiányos adatok kiegészítésére.

Törlés

Bizonyos körülmények között az Érintett az alábbi esetekben jogosult személyes adatainak haladéktalan törlésére: (i) ha a személyes adatok már nem szükségesek arra a célra, amire gyűjtötték őket vagy máshogy kezelik őket; (ii) az Érintett visszavonta azon személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását, melyekhez hozzájárulás szükséges; (iii) az egyén kifogást emel személyes adatainak az adatkezelő jogos érdekét szolgáló, közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen; (iv) ha a személyes adatok kezelése megfelelő jogalap nélkül történik. A személyes adatok törlése iránti kérelemtől függetlenül a Szolgáltató nem köteles törölni a személyes adatokat, ha ezen személyes adatok kezelése a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához fűződő jog gyakorlásához, a jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, vagy ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Az adatkezelés korlátozása

Az Érintett jogosult személyes adatai kezelésének korlátozására azon adatok tekintetében, (i) melyek vonatkozásában helyesbítési jogát gyakorolja, (ii) melyeket megfelelő jogalap nélkül kezelnek, jóllehet az Érintett nem kéri azok törlését, (iii) ha a Szolgáltató a személyes adatokat nem a 2. cikkelyben nevezett célok érdekében kezeli, habár az Érintettnek ezen adatokra jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez van szükségese. A fenti esetekben a Szolgáltató a személyes adatokat tárolni fogja, de nem fogja őket másképpen kezelni, kivéve az Érintett egyértelmű hozzájárulása esetén, vagy ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez, harmadik természetes vagy jogi személy jogainak védelméhez vagy fontos közérdekből szükséges.

Az adatkezelés elleni tiltakozás

Az Érintett jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen saját konkrét körülményeire vonatkozó okból, de csak abban az esetben, ha a személyes adatok kezelése közérdeken vagy közhatalmi jogosítványok gyakorlásán alapszik, vagy a szolgáltató vagy harmadik személyek közérdekű célját szolgálja. Az adatkezelés elleni tiltakozás esetén a szolgáltató nem kezeli tovább az adatokat, kivéve, ha bebizonyítja, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az Érintett jogosult megtiltani személyes adatainak a közvetlen értékesítés céljából történő kezelését. A szolgáltató ebben az esetben haladéktalanul beszünteti az ilyen célú adatkezelést. Az Érintett jogosult személyes adatainak saját konkrét körülményeire vonatkozó célra történő kezelését megtiltani, beleértve a kutatási, tudományos vagy statisztikai célú adatkezelést is, kivéve, ha az adatkezelés közérdekű célt szolgál.

A személyes adatok hordozhatósága

Ha a személyes adatok kezelésének alapja az Érintett egyértelmű hozzájárulása, vagy az adatkezelés a Szolgáltató és a megrendelő szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges vagy egy ilyen szerződéskötés van folyamatban, és minden ilyen esetben az adatkezelés automatikus, akkor az Érintett jogosult személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni. Az Érintett ezen joga nem érvényes abban az esetben, ha e jog érvényesítése harmadik személyek jogait és szabadságait érinti.

Panasz benyújtása felügyeleti hatósághoz

Az Érintett panaszt nyújthat be az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz abban a tagállamban, ahol állandó lakóhelye, munkahelye van vagy azon ország hatóságához, ahol állítása szerint az adatvédelmi incidens történt.

A személyes adatok kezeléséhez való egyértelmű hozzájárulás visszavonása

Amennyiben a személyes adatok kezelésének alapja az Érintett egyértelmű hozzájárulása, akkor az Érintett bármikor visszavonhatja ezen hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a személyes adatok kezelésének a hozzájárulás visszavonása előtti törvényességét, továbbá nem érinti a személyes adatok kezeléséhez való egyértelmű hozzájárulás érvényességét.


Jogi személyek

Ha az Ügyfél olyan jogi személy, egyéni vállalkozó vagy más szervezet, amely saját nevében köt megállapodást a Szolgáltatóval, miközben a szolgáltatást ténylegesen igénybevevő Érintett e szervezet tagja, ill. e szolgáltatásokat ezen szervezet (a továbbiakban: Szervezet) megbízásából veszi igénybe, a Szolgáltatóval folytatott üzleti tevékenység megkezdése előtt köteles a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő minden Érintettet tájékoztatni jelen ÁSZF-ről és arról, hogy a Szolgáltató és szerződéses partner adatkezelői milyen célból fogják személyes adataikat kezelni. A Szolgáltatóval szolgáltatási szerződést kötött Szervezet szükség esetén köteles beszerezni minden olyan Érintett hozzájárulását, amely nála veszi igénybe a Szolgáltató szolgáltatásait. E hozzájárulásokra a Szolgáltatónak a személyes adatok kezeléséhez van szüksége a szerződés teljesítése során. Tehát a Szervezet köteles beszerezni azon Érintett hozzájárulását, aki az Ügyfélen keresztül veszi igénybe a Szolgáltató szolgáltatásait az Érintett bizonyos személyes adatainak a Szervezethez való továbbítása, valamint a forgalmi és helyadatok kezelése céljából – melyek nem azonosak a forgalmi adatokkal és az egyéb szolgáltatások igénybevételéhez szükségesek –, továbbá minden egyéb szükséges hozzájárulást. A Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő Szervezet biztosítja a Szolgáltató részére a minden Érintett hozzájárulásába való betekintést, melyekre a Szolgáltatónak a személyes adatok kezeléséhez van szüksége.


A személyes adatok védelméhez szükséges elérhetőségek

Az Adatvédelmi szabályzat 4. cikkelyében nevezett Érintettek a Szolgáltató alábbi elérhetőségein nyújthatják be jogvédelem iránti kérelmüket:

E-mail: info@ethosland.eu

Cím: Zavod za socialni razvoj Murska Sobota, so.p. (Muraszombati Szociális Fejlesztési Intézet, szociális vállalkozás), Prešernova ulica 70, 9000 Murska Sobota-Muraszombat, Szlovénia.

 

Muraszombat, 1. 2. 2021